Praktijk Gynaecologie Antwerpen & Rupelstreek
Mobile Menu

Privacyverklaring

Algemeen

GynArte, met maatschappelijke zetels Bosmanslei 17A – 2018 Antwerpen en Emile Vanderveldestraat 24 – 2850 Boom, heden respectievelijk actief onder het ondernemingsnummer BE0715.562.862 en BE0707.888.479, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijhorende uitvoeringsbesluiten en toekomstige wijzigingen hierop, zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Email: antwerpen@gynarte.be
Telefoon: INVULLEN

Contactpersoon bij vragen over privacybescherming
Caroline Dielen is de functionaris gegevensbescherming van GynArte. Zij is bereikbaar via dielen@gynarte.be

Waarom een privacyverklaring

Met deze privacyverklaring licht GynArte u toe welke persoonsgegevens er verzameld worden, waarom persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe er veilig mee omgesprongen wordt. Verder verduidelijkt deze privacyverklaring hoe u inspraak hebt en hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige, voormalige en toekomstige bezoekers van www.gynarte.be, die GynArte als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Wat betekent ‘verwerken van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder het ‘verwerken van persoonsgegevens’ wordt verstaan elke verwerking van informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het begrip “verwerken” is uitgebreid en dekt onder andere -al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procede- het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikkingstellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gebruikersgegevens:

Aan de hand van gebruikersgegevens wordt u geidentificeerd om vervolgens contact met u op te nemen. Gebruikersgegevens worden verzameld wanneer;

  • u op onze website het contactformulier invult. Uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiente manier contact met u te kunnen opnemen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens

GynArte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer u ons een vraag stelt.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Analytische cookies bewaren de statistieken van een website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wanneer u naar deze website surft worden bepaalde gegevens van uw bezoek bewaard in statistieken van Google Analytics, waaronder onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. Deze statistieken worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te analyseren. De statistieken zijn volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van volgende cookies:

  • _GA (bewaartermijn 2 jaar)
  • _GAT (bewaartermijn 24 uur)
  • _GID (bewaartermijn 1 minuut)

Wie heeft er toegang tot uw data

Data die worden opgeslagen via de website zijn enkel toegankelijk voor websitebeheerders van GynArte die beschikken over een beveiligde login. Enkel websitebeheerders hebben toegang tot de beheeromgeving van de website.

Hoe worden gegevens beveiligd

GynArte neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt periodiek geupdatet en beveiligd. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer u patiënt bent bij GynArte worden uw contact opgeslagen om de onderlinge samenwerking vlot te laten verlopen. Onze medewerkers hebben eveneens toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om verwerking uit te voeren die beschreven werd in deze privacyverklaring. Globaal genomen verstrekt GynArte uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit nodig zou zijn voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet misbruikt voor commerciële doeleinden van derden, noch doorverkocht aan derden.

Welke rechten heeft u?

Recht op toegang

U kan op ieder moment vragen of er al dan niet persoonsgegevens van uw persoon verwerkt worden, en als ze verwerkt worden, om die gegevens in te zien en gedetailleerde informatie te ontvangen.

Recht op verbetering

U bent gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Om uw gegevens up-to-date te kunnen houden wordt er u gevraagd wijzigingen te melden.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht, om zonder redelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerbare, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen binnen 30 dagen, met het recht die gegevens aan een andere onderneming over te dragen.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van GynArte.

Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om toestemming van verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, evenwel zonder dat dit afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor intrekking werd gegeven.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden drie jaar lang bewaard. Na deze periode worden uw gegevens uit de systemen verwijderd. Indien er echter grond is om te geloven dat uw gegevens voldoen aan uitzonderingen uit het recht op gegevenswissing, zullen uw gegevens niet verwijderd worden.

Privacyverklaring is steeds aanpasbaar

GynArte heeft steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Om die reden is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. U raadpleegt momenteel de meest recente versie van onze privacyverklaring. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 18 december 2018.

Hoe kan u ons bereiken

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Caroline Dielen via dielen@gynarte.be.

Een officiele klacht indienen. Waar kan u terecht?

Wanneer uw verzoek niet optimaal kon behandeld worden, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via www.privacycommission.be/nl/contact.